Betónové žumpy Levice

Betónové žumpy

Čo je to žumpa?

Žumpa je nádrž určená na zachytávanie odpadových vôd. Na Slovensku sa žumpa používa iba v miestach, kde nie je možné napojenie na kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd. Žumpa musí byť vodotesná (na rozdiel od septiku). Betónové alebo plastové žumpy sa takmer vždy umiestňujú pod zem, kde sú napojené na odpadnú kanalizáciu z objektu. Do žumpy sa nenapája dažďová voda. Obsah žumpy sa musí pravidelne vyvážať do čistiarne odpadových vôd alebo ho možno použiť ako hnojivo.

Čo je to septik?

Septik je nádrž na usadzovanie sedimentovaného kalu, v ktorom sa organické látky rozkladajú, nemusí byť vodotesný je teda určený na čiastočné čistenie odpadových vôd. Septik môže byť napojený na kanalizáciu, ale odpad môže byť odvádzaný aj do zeme.

Výhody betónovej žumpy

Betónové žumpy sa vyznačujú rýchlou montážou, pričom ich netreba obbetonovávať ako plastové alebo laminátové žumpy. Uloženú žumpu po dopojení kanalizačného odpadového potrubia možno ihneď zahrnúť a začať používať. Betónové žumpy sú vysoko odolné voči stálemu zaťaženiu, zemným tlakom ako i voči dodatočnému zaťaženiu ako je prejazd vozidiel.

Postup uloženia žumpy

Pre osadenie žumpy je potrebné vykopať jamu z každej strany väčšiu o 30cm ako sú rozmery žumpy samotnej, pričom pre hĺbku výkopu treba brať do úvahy to, ako hlboko je vyústenie odpadového potrubia na mieste inštalácie (treba dodržať požadovaný spád) a žumpu osadiť cca 10cm pod túto úroveň. Po uložení žumpy do výkopu sa zrealizuje pripojenie odpadového potrubia a zasype sa výkopovou zeminou.

Kde umiestniť žumpu?

Umiestnenie žumpy nesmie ohrozovať zdroje vody. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z. z.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku spolu s povolením stavby, z ktorej odpadové vody bude zachytávať. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, nemusí sa na stavbu samostatnej žumpy vybavovať stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby stavebnému úradu t.j. obci podľa § 57 stavebného zákona. Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

mapa

Rýchle dodanie

Vysoká kvalita

Nízke ceny

mapa

Rýchle dodanie

Vysoká kvalita

Nízke ceny